Chairman :Gao Qi

General Manager / Secretary of the Party committee: Wu PijieVice-general Manager/Chief Engineer:Liu Hongyan

                            Secretary of Board:Shen Keyi

                         Vice-general Manager:Liu Jianguo

                                  Chief Accountant:Liu Yizhong